Shop

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Travelcharger.nl biedt alle bezoekers de mogelijkheid om kosteloos de website te bezoeken. Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de website middels hun profiel. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Travelcharger.nl

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Onder Bezoeker wordt verstaan iedere bezoeker van de website Travelcharger.nl , ongeacht of de bezoeker wel of geen profiel heeft.

1.4 Door het gebruik van Travelcharger.nl aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Informatie, afbeeldingen, mededelingen; schriftelijk, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Travelcharger.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding.

Artikel 3 Garantie en Aansprakelijkheid

3.1 Travelcharger.nl geeft geen garantie op de aangekochte artikelen via één van de websites. De Voorwaarden van de betreffende webshop, waar het artikel is gekocht, zijn van toepassing op alle aankopen gedaan bij deze webshop. Travelcharger.nl is niet verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door webshops. Travelcharger.nl doet haar uiterste best enkel betrouwbare webshops op te nemen op Travelcharger.nl en in geval van klachten kunnen deze door bezoekers als opmerking bij het contact formulier op Travelcharger.nl

3.2 Travelcharger.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Bezoeker of anderen. Travelcharger.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3.3 De links welke zijn opgenomen op Travelcharger.nl zijn louter informatief en veelal door derden aangeleverd. Travelcharger.nl is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Uiteraard doet Travelcharger.nl alles wat in haar vermogen ligt om de verstrekte informatie correct en up-to-date te houden. Indien er problemen zijn kunnen deze gemeld worden via [email protected]

3.4 De banners en andere reclame-uitingen op Travelcharger.nl worden uiterst zorgvuldig geselecteerd, echter is Travelcharger.nl niet aansprakelijk voor de beelden, uitingen en doelstellingen van betreffende adverteerders.

3.5 Travelcharger.nl is niet verantwoordelijk voor de communicatie tussen haar leden en biedt als platform enkel de mogelijkheden toch communicatie aan. Travelcharger.nl is gerechtigd om bij ongepast gebruik van leden, zoals grof taalgebruik, discriminatie, commercieel gebruik, virussen, onwettig gebruik en overige verboden content zoals bij Artikel 4 benoemd, uitingen te verwijderen en indien er wettelijke overtredingen begaan zijn hiertoe de bevoegde instanties in te schakelen en informatie te verstrekken.

Artikel 4 Verboden content

4.1 Dit artikel geeft een opsomming van content die verboden is te plaatsen door de leden van Travelcharger.nl Travelcharger bepaald wat verboden moet worden aangemerkt en zal worden verwijderd. Travelcharger.nl is gerechtigd om naar eigen inzicht leden te verwijderen die enig verboden content hebben geplaatst. Ter indicatie van verboden content hierbij een niet uitputtende opsomming:

Discriminerende content, kwetsende, aanstootgevende en pornografische inhoud
Content welke oproept tot geweld en/of aanzet tot het lastigvallen van anderen
Content welke in strijd is met enige wet, regeling, verordening of afspraak welke gemaakt is in deze disclaimer/voorwaarden.
Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen
Content die inbreuk maakt op de privacy of rechten van derden of Travelcharger.nl
Pornografische content en welke in strijd is met de goede zeden
Content die aanzet tot illegaal gedrag
Spam, onterecht commercieel gedrag en overig illegaal online gedrag
Beeldmateriaal van een ander persoon zonder diens toestemming
Inhoud die ten doel zijn een politiek of religieus standpunt uit te dragen

Artikel 5 Overmacht

5.1 In geval van overmacht is Travelcharger.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de bezoeker na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

6.1 De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Travelcharger.nl , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

6.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.

6.3 Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Travelcharger.nl en expliciete bronvermelding, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 7 Persoonsgegevens en Account

7.1 De gegevens die door de bezoeker worden verstrekt, worden door Travelcharger.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins Een tweewekelijkse algemene nieuwsbrief met Travelcharger.nl Nieuws

7.2 Het plaatsen van je profielfoto en in de toekomst mogelijke andere bestanden is geheel op eigen verantwoording. Travelcharger.nl is niet verantwoordelijk voor de uitingen die door leden worden geplaatst en ook staat Travelcharger.nl er niet voor in als deze beelden en/of gegevens door derden onrechtmatig gebruikt worden.

7.3 Ben je jonger dan zestien (16) jaar dan moet je van je ouders of voogd toestemming hebben om een account op Travelcharger.nl aan te maken. Ben je zestien (16) jaar of ouder en heb je een account op Travelcharger.nl aangemaakt inclusief het accepteren van deze voorwaarden dan stem je ermee in dat je ouders of voogd je toestemming hebben gegeven je aan te melden op Travelcharger.nl

7.4 Het is verboden voor anderen dan jezelf accounts aan te maken op Travelcharger.nl tenzij je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt van de betreffende persoon.

7.5 Travelcharger.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht, zoals je ook in onze aparte privacyverklaring kunt vinden. Je staat er jegens Travelcharger.nl voor in dat de informatie die je verstrekt hebt compleet is en op waarheid berust. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het gebruik van Travelcharger.nl Je bent ten alle tijden gerechtigd en in de mogelijkheid je account op te heffen. Travelcharger.nl zal er naar streven na opheffing van je account als je persoonsgegevens zo snel als mogelijk te verwijderen uit haar database.

7.6 Je bent ervoor verantwoordelijk dat je inloggegevens niet bij anderen dan jezelf bekend zijn. Je geeft anderen geen toegang tot je Travelcharger.nl account en je bent zelf aansprakelijk voor wat derden met je account doen, met of zonder jouw toestemming tot het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig duidelijk aantoonbaar ongeoorloofd gebruik..

7.7 Travelcharger.nl verstrekt geen accountgegevens aan derden.

Artikel 8 Gebruikers

8.1 Heeft u fouten gevonden in links of klachten over andere gebruikers dan kunt u dit melden bij de webmaster, waarvan u de contactgegevens hier kunt vinden: http://www.travelcharger.nl/contact

8.2 Travelcharger.nl is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor commentaar dat geleverd word op personen, merken, webshops en andere rechtspersonen. Op verzoek kan Travelcharger.nl overwegen schade, discriminerende en andere niet acceptabele teksten te verwijderen.

8.3 Gebruikers die zich misdragen op Travelcharger.nl kunnen ten alle tijden geweigerd en verwijderd worden.

Artikel 9 Webstatistieken

9.1 Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt Travelcharger.nl gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. Travelcharger.nl gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland


Achteraf betalen voor Nederlandse Consumenten


AfterPay – Achteraf betalen (Nederland)
AfterPay voert voor Travelcharger het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een betaaloverzicht van AfterPay via de AfterPay App kunt inzien en betalen. Met de AfterPay App regel je dit veilig en heel eenvoudig op je smartphone. In de online omgeving MijnAfterPay kun jij jouw betaaloverzichten vanaf je computer of tablet beheren. AfterPay houdt je op de hoogte via push notificaties & e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor je klaar staat. Je kunt bij www. travelcharger.nl achteraf betalen tot een bedrag van €2500 als je voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Ben je al bekend bij AfterPay dan kun je betalen tot een bedrag van €2500 . Ter goedkeuring jouw verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je natuurlijk jouw bestelling betalen met een andere betaalmethode. Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar AfterPay.